• Đối với Công ty: Trung thành với công ty. Bí mật các thông tin về nội bộ và bí quyết kinh doanh của Công ty.
  • Đối với tập thể: Đoàn kết một lòng, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ và phát triển.
  • Đối với công việc: Làm việc bằng tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, niềm đam mê và sự sáng tạo.
  • Đối với khách hàng: Khách hàng luôn là thượng đế. Đặt vị trí của mình vào khách hàng để tư vấn và cung cấp dịch vụ.