Bước 1: Chọn Sản phẩm cần xem, cần mua

Bước 2: Thêm vào giỏ

Bước 3: Thanh toán hoặc chọn thêm sản phẩm